Útulková problematika, nařízení a opatření očima Srdcem pro kočky

Útulková problematika, nařízení a opatření očima Srdcem pro kočky

kočičí útulek
Rádi bychom pro jasnější náhled na věc rozvinuli téma každoroční návštěvy zástupců Krajské veterinární správy u nás v útulku. Množí se dotazy a příležitostně také dohady. Tímto bychom vám rádi zodpověděli otázky, která vás zajímají.

Mnozí si kontrolu Krajské veterinární správy (ve zkratce KVS) vykládají nesprávně, a proto je nutné upřesnit některá fakta. Kontrola zástupců KVS je zkrátka povinná. Zástupci KVS by měli jezdit každoročně do všech registrovaných zařízení. Registrace organizací pečující nejen o opuštěná zvířata u KVS je rovněž povinná. Pokud je útulek řádně registrován, má přiděleno registrační číslo KVS. Pokud je tedy útulek každoročně navštěvován zástupci KVS, děje se tak v souladu se zákonem a jedná se o správný postup. Nezáleží na tom, zda se jedná o útulek soukromý či městský. Na všechna zařízení se vztahují stejná pravidla.

Kontrola byla provedena dle zákona č.255/2014 Sb. o kontrole (kontrolní řád) a podle:

* dle par. 49 a par. 52 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících předpisů

* dle par. 22 zákona č.246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

Často žádáme sami svým jménem o pomoc KVS v rámci zákona a útulkové problematiky, co se týče veterinárních a dalších opatření souvisejících s naší činností – např. umísťovací výstavy, legislativa, budování nových prostor pro kočičky – veterinární opatření a postupy v rámci karantény, ošetřovny pro zvířata atd. v souladu s dalšími úřady. Pro chod útulku je kontrola inspektorů KVS ruku v ruce s veterinárními lékaři nezbytnou součástí. Bez výše zmíněných veterinárních opatření nemůžeme řádně provozovat útulek.

Touto cestou se dozvídáme mnohá nařízení, pro zajímavost např. že od června 2014 není již pro útulky možné pohřbívat kadávery - těla uhynulých zvířat na pozemku útulku. Sami za sebe říkáme “hurá“. Konečně je tato nezbytně důležitá záležitost nařízená. Tento článek jsme psali již v roce 2011: Pohřbívání útulkových zvířat. Jak to vlastně ve skutečnosti u nás ve Vrbičanech funguje? článek zde. Je nutné pamatovat na skutečnost, že jsme útulek – a útulek je snůškou nemocných zvířat. Jsme zásadně proti pohřbívání útulkových zvířat nejen na pozemku útulku. Nepřijde nám normální pohřbít na jednom pozemku velké množství zvířat, která mohou být nositeli mnohých infekčních nemocí. My jsme ti, kteří bychom měli být rozumní a vyvarovat se podobným aktivitám - tím se rozumí neohrožovat neuváženými kroky živá zvířata, neohrožovat sousedy a ani sami sebe. Je nutné respektovat všechny okolnosti týkající se hygienických nařízení a opatření. Něco jiného je pohlížet na pohřbívání očima páníčka a zcela něco jiného očima útulkového opatrovníka.

Zástupci Srdcem pro kočky zodpovídají zcela jasně za své kroky a činy v péči o "živé tvory". Rozhodli jsme se zasvětit svůj život péči o opuštěná zvířata, ale to ještě neznamená, že můžeme všechno. Ba naopak, pokud chceme jít dál a opravdu zvířatům pomáhat, musíme respektovat nařízení, která se naší činnosti týkají. Nikdo nám nedal právo, rozhodovat plně za život nemocných a týraných zvířat. Zástupci útulku – pečovatelé (Kristýna a Michal) pečují o určitý počet kočiček, o který se dokážou se vším všudy postarat. Za námi ale musí pevně stát veterinární klinika – veterinární lékař. Lékaři určují léčbu, je nutné je respektovat a poslouchat jejich nařízení. Na vše pak dohlíží MVS, KVS, SVS.

Pro chod útulku je důležitý řád, denní evidence zvířat, kterou vedeme v bilancích a společné hromadné tabulce, pak také samostatně každou kočičku zaznamenáváme do záložek s podloženými údaji včetně denních záznamů (vše naleznete v jednotlivých záložkách na našem webu) - příjem kočičky do útulku, fotografie každé přijaté kočičky, umístění kočičky do nového domova (výstupní protokol se zpětnou vazbou, dodatek – nelze umístit kočičku každému), vypuštění kočičky do původní lokality (výstupní protokol), smrt kočičky (potvrzení veterinárního lékaře = záznam o asanaci např. formou platového výměru se jménem uhynulé či uspané kočičky), vše tak, aby se dal vstup kočičky do útulku a výstup kočičky z útulku ztotožnit. ČÁST POŽADOVANÝCH INFORMACÍ, EVIDENCE ZVÍŘAT, ŘÁD ÚTULKU. Tyto informace jsou nutné, pokud požadujeme podporu od jakékoli instituce zabývající se ochranou životního prostředí, tyto informace požaduje např. právě Krajská veterinární správa, tyto informace jsou povinné a na webu Srdcem pro kočky dostupné.

Hlídání koček - nedokážeme páníčkům osvojených kočiček zajistit hlídání po dobu nemoci či dovolené. Kočičky majitelů jsou v útulku vystavovány velkému riziku, i když v minulosti do útulku patřily. Začlenit kočičku páníčka do útulku znamená opět jisté ohrožení a omezení koček v útulku i kočičky, která by měla být ubytována v útulku po dobu nepřítomnosti páníčka. K hlídání a péči o kočičky majitelů slouží kočičí hotely, jeden z nich s ověřenými a velmi kvalitními službami je zde: http://www.hoteltrubska.cz/

Karanténa – naprostá nezbytnost! A zase jsme u toho. Pokud přijímáme kočičky zvenku – ve své podstatě ty nejhorší možné případy a nosiče nemocí. Kočičky, které nikdy předtím nezažily péči, veterinární ošetření, byť by jen pouhé odčervení, ty zcela logicky nemůžeme přijmout a okamžitě začlenit mezi ostatní zvířata, anebo míchat zvířata z různých lokalit do stejných kotců, jedné místnosti – na tom nesejde, prostě to odporuje logice a nařízením. Dokud nemají kočičky za sebou nutné veterinární ošetření/opatření a nejsou propuštěny z karantény, nemohou být zařazeny mezi ostatní zvířata žijící v útulku již delší dobu, která žijí již ve skupinách. Kočičky ještě na karanténě, o kterých víme, že zůstanou v útulku, jsou testovány na smrtelné kočičí nemoci - opět proto, abychom zamezili a eliminovali šíření nemocí. Co lze zjistit na karanténě, to je nutné zavčasu zjistit.

Útulková zvířata je také nutné zajistit proti útěku – opět nařízení, které dává smysl. Zabezpečit kotce, okna, výběhy proti ztrátě zvířete a úniku. Je nepřijatelné, aby množství útulkových kočiček brázdilo cizí pozemky mimo hranice útulku. V opačném případě se nelze divit, že vzniknou jisté problémy.

Počet koček v útulku – naprosto logicky na sebe navazující fakta. V útulku můžu mít pouze tolik kočiček, o kolik se dokážu postarat z různých úhlů pohledu. Dokážeme pochopit nálezce, který našel opuštěnou kočičku, ale stejně tak musí nálezce pochopit nás. Mnohdy jsou odebírána zvířata z původních lokalit neuváženě a v domnění, že v útulku jim bude lépe. Ne vždy tomu tak ale skutečně je. Na druhou stranu je ale samozřejmě mnoho zvířat volajících o pomoc. Bohužel, nemáme dostatek prostoru pro všechny nalezence. Je pochopitelné, že nedokážeme a nemůžeme pomoci všem, máme své hranice. Je pochopitelné, že pokud přijmeme každou kočičku, spadne nám útulek brzy na hlavu. Je tedy nutné, smířit se s tím, že jsme někdy nucení nálezci říci NE – nemáme místo, nedokážeme se o kočičku postarat. Jakmile zajdeme za hranice svých možností, padneme vyčerpáním my a ohrozíme svou nerozvážností všechna zvířata stávající i ta nově přijatá. Proč? Protože není dostatek sil kvalitně se o všechna zvířata postarat, ta se budou mezi sebou prát, protože nebudou mít k životu dostatek místa, budou žít v nehygienických podmínkách, budou umírat pro různé nemoci, které se budou zaručeně – na to můžete vzít jed - útulkem šířit. A to je právě ten kámen úrazu. Hranice a meze všech jmenovaných okolností lze opět vyložit zákonem = omezená místa v útulku v rámci hygienický nařízení a životně důležitých potřeb pro zvířata. Opět má vše hlavu a patu. Co ale udělat, když se nedovoláte pomoci u nás? Je nutné kontaktovat další instituce – městské a obecní úřady, PČR – neboť nevíte, zda zrovna vaše obec či město nemá smluvní útulek, a pokud se nedovoláte pomoci zde, pak je možné kontaktovat další organizace = útulky, kde naleznete případně místo: www.utulky.estranky.cz, či dočasně anebo trvale dle možností poskytnout sami kočičce azyl. Nedokážeme za náš útulek Srdcem pro kočky pomoci všem. Pokud bychom hlásali, že dokážeme pomoci všem, lhali bychom. Nemáme pro všechna zvířátka prostory, volné ruce, čas, finance, nedokážeme nemožné. Zacházet za hranice svých možností by znamenalo, že bychom kočičkám především nepomáhali, ale vytvářeli bychom kočičkám nepřijatelné a nepřiměřené životní podmínky vymykající se zákonům úředním, ale i zákonům přírodním. Je to prostě tak, ať chceme nebo nechceme, je potřeba respektovat nařízení, dodržovat hygienu a zamyslet se nad útulkem komplexně.

Kastrační program – naprosto nezbytná a smysluplná záležitost. Kastrace zamezují nekontrolovanému množení koček. Nelze si nechávat každou kočičku v útulku viz informace výše, je potřeba pomáhat i cílenými kastracemi kočiček, které se poté vrací zpět do lokalit, kde jsou monitorovány.

Pojem útulek – Žádný český právní předpis neobsahuje definici toho, co se rozumí útulkem. Z tohoto důvodu je nutno tuto skutečnost dovozovat výkladem. Útulkem je nutno rozumět zařízení, které poskytuje péči toulavým a opuštěným zvířatům v lidské péči. Provozovatel útulku je podle právních předpisů považován za chovatele. K pojmům toulavé zvíře, opuštěné zvíře, zvíře v lidské péči, zařízení, chovatel viz § 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. V žádném českém právním předpise není uvedeno, že jsou za útulek považována pouze zařízení, která jsou jako útulek výslovně označena. Za útulek je tedy nutno považovat všechna zařízení, která poskytují péči toulavým nebo opuštěným zvířatům v lidské péči, bez ohledu na to, zda je slovo “ útulek“ obsaženo v jejich názvu.

Doklady k vedlejší hospodářské činnosti - opět věc podléhající nařízením a zákonům. Pokud provozujeme přidruženou činnost ve prospěch kočiček - prodejní charitativní krámek, vyhlašování veřejné sbírky, provozování aukce na FB, je potřeba si zařídit potřebná oprávnění - potvrzení o provozování hospodářké činnosti - doklady podléhající účetnictví - Veřejná sbírka v rámci kraje, Výroba - obchod a služby v rámci Živnostenského zákona. Naše účetnictví je podvojné, je rozděleno do tří větví a každoročně v zákonné lhůtě musíme předložit účetnictví potřebným úřadům - souhrnně poté úřadu Finančnímu. Jsme neplátci daně. Jednotlivé úřady vyžadují za sebe vyúčtování činnosti, která je provozována právě v rámci povolení příslušným úřadem. V kostce to znamená, že všechny peníze, které útulku poskytnou dárci, musíme vykázat, že byly využity ve prospěch koček. A proto každý měsíc doplňované účty nejsou konečným výsledkem, ty je potřeba roztřídit, doplnit či oddělit části, které do určité větve hospodářství nepatří či nepodléhají konkrétnímu účetnictví, nebo je potřeba tyto náklady přefakturovat a rozdělit v rámci využití útulku. Konečná účetní uzávěrka je tedy 100% dána, až při kompletním odevzdání účetnictví finančnímu úřadu. Útulek Srdcem pro kočky, z.s. je registrován u spolkového rejstříku, vedeného městským soudem v Praze. Od roku 2014 už nemohou vznikat nová občanská sdružení a všechna o.s. se musí přetransformovat v zákonem dané lhůtě na jinou organizaci, jinak zaniknou. Hospodářství našeho útulku je v rukou právníka, který zhodnotil a doporučil v rámci obratu za poslední 3 roky nejvhodnější formu pro naši veřejně prospěšnou činnost = Spolek (zkratka z.s. = zapsaný spolek).

Závěrečné výroční zprávy a zprávy z akcí - rovněž povinné údaje.

Rozhodli jsme se zasvětit svůj život opuštěným zvířatům, naše rozhodnutí bylo dobrovolné, a proto bychom měli být soudní, přijímat vše, tak jak přichází, nestěžovat si a neztrácet čas po zanedbatelné záležitosti, ale řešit jen ty, které za řešení stojí a přísluší nám. Nesoudit druhé pro jejich nedostatky, ale řešit vše tak, abychom se nedostatkům nejlépe vyvarovali sami. Starat se především o to, abychom mohli jít dál. Co třeba oslovit pořadatele zvířecích akcí a požádat je o místo pro krámek? Domníváme se, že přesvědčit dárce vlastní snahou, je vhodnější způsob, než neustále hořekovat, že něco nefunguje či nejde. Hořekování vzbuzuje lítost, jistě přináší i velkou pomoc, ale tohle není cesta, smysl a ani cíl naší činnosti. Domníváme se, že dlouhodobá řádná činnost je základem všeho, i když je cesta trnitější a pomalejší, ale základem je především bezpečí pro kočičky. Každá práce má svá úskalí a ne každý může určitou činnost vykonávat - to platí pro všechna odvětví, a proto je potřeba vykonávat takovou činnost, která nás bude naplňovat a ne v pravém slova smyslu zatěžovat a vyčerpávat. Nepřipadá nám vhodné dárcům stále podsouvat, jak moc vyčerpaní jsme, i když ve skutečnosti jsme, protože každý normální čtenář a dárce pochopí, že zvládat takový počet kočiček a z velké části kočiček v léčbě, skutečně není jen tak. Unavení jsme zkrátka občas všichni a právě proto bychom měli svou činnost vést s rozvahou a vzít si na zodpovědnost jen takovou zátěž, kterou dokážeme unést, protože vést útulek nesprávným směrem - znamená - ubližovat zvířatům.

Článek byl sepsán proto, aby bylo zřejmé, jak chápeme útulkovou problematiku očima Srdcem pro kočky. Nikomu náš pohled na útulek nevnucujeme, zmiňujeme pouze, co je po nás vyžadováno, co nám dává smysl a co je nutností v našich očích. Zodpovídáme pouze za sebe, za své kroky a činy tak, aby bylo vše provozováno našim jménem vědomě a svědomitě ve prospěch opuštěných zvířat v souladu se zákonem.

Účel spolku Srdcem pro kočky

• veřejná prospěšnost v oblasti životního prostředí
• organizace a poskytování pomoci opuštěným, toulavým, poraněným a nemocným zvířatům
• osvěta a podpora odpovědného vztahu ke zvířatům
• organizace a rozvoj dobrovolnické pomoci v péči o zvířata

Co je dalším cílem Srdcem pro kočky?

* plánujeme do budoucna snížit počet kočiček v útulku = omezení trvalého ubytování plachých koček řešením kastračního programu – tato problematika se dá rozvinout velice široce

* plánujeme další veterinární opatření v útulku, rekonstrukce poběží dlouhodobě v mnohých částech útulku

Věříme, že jste v těchto řádcích nalezli alespoň část toho, co jste potřebovali vědět o chodu našeho útulku. Určitě zde není vysloveno úplně vše, ale zeptat se nás na to, co by vás zajímalo, můžete písemně či telefonicky. Časem určitě napíšeme pár slov k dalším daným tématům.

Kristýna Kacálková
Srdcem pro kočky, z.s.

Kristý, kéž by to pochopili


Kristý, kéž by to pochopili všichni...držíme všecky packy co máme, ať Vám vyjdou všechny plány :-)

Přihlášení

 

Facebook a my

Spolupracujeme

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Zoohit.czPodpořte nás nákupem přes tento banner u Superzoo.cz

Vse pro kocky v Superzoo.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u Krmeni.cz

Podpořte nás nákupem přes tento banner u CatROUND
CatROUND 200px x 200px

Náš útulek se účastní projektu "Click and Feed"


Náš útulek se účastní projektu "Běhejme a pomáhejme útulkům"


Majitelé společnosti PAS s.r.o. nás podporují a i můžete i vy pokud u nich nakoupíte s poznámkou "Srdcem pro kočky" v objednávce, dostanete 10 % slevu na celý sortiment.


Seznam kočiček